Thông báo rà soát ký lại hợp đồng lao động đối với cán bộ, nhân viên, giảng viên Trường ĐHQT Bắc Hà

Xem file đính kèm

Download đính kèm (231124 56.TB.VP Rà soát ký lại hợp đồng lao động.pdf)

about-star
about-star