Văn phòng Trường

STT

SỐ KÝ HIỆU

TRÍCH YẾU ĐƠN VỊ BAN HÀNH NGÀY BAN HÀNH ĐƯỜNG DẪN
1 Văn bản Quy phạm pháp luật của Nhà nước
1.1 Luật
1.1.1 43/2019/QH14 Luật Giáo dục Quốc Hội 14/06/2019
1.1.2 88/2015/QH13 Luật Kế toán Quốc Hội 20/11/2015
1.1.3 58/2014/QH13 Luật Bảo hiểm Xã hội Quốc Hội 20/11/2014
1.1.4 47/2014/QH13 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam Quốc Hội 16/06/2014
1.1.5 01/2011/QH13 Luật Lưu trữ Quốc Hội 11/07/2012
1.1.6 10/2012/QH13 Bộ Luật Lao động Quốc Hội 18/06/2012
1.1.7 22/2008/QH12 Luật Cán bộ, Công chức Quốc Hội 13/11/2008
1.2 Nghị định
1.2.1 58/2020/NĐ-CP Nghị định quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Thủ tướng chính phủ 27/05/2020
1.2.2 30/2020/NĐ-CP Nghị định về Công tác văn thư Thủ tướng chính phủ 05/03/2020
1.2.3 99/2019/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học Thủ tướng chính phủ 30/12/2019
1.2.4 27/2018/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng Thủ tướng chính phủ 01/03/2018
1.2.5 99/2016/NĐ-CP Nghị định về quản lý và sử dụng con dấu Thủ tướng chính phủ 01/07/2016
1.2.6 05/2015/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ Luật Lao động Thủ tướng Chính phủ 12/01/2015
1.3 Thông tư
1.3.1 02/VBHN-BTTTT Thông tư quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet Bộ Thông tin và Truyền thông 17/09/2019
1.3.2 04/2015/TT-BCA Thông tư quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam Bộ Công an 05/01/2015
1.3.3 01/2011/TT-BNV Thông tư hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính Bộ Nội vụ 19/01/2011
1.4 Quyết định
1.4.1 888/QĐ-BHXH Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều Quy trình thu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, Quản lý sổ bảo hiểm xã hội, Thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam BHXH VN 16/07/2018
1.4.2 595/QĐ-BHXH Quyết định ban hành quy trình thu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, Quản lý sổ bảo hiểm xã hội, Thẻ bảo hiểm y tế BHXH VN 14/04/2017
2 Văn bản của Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà
2.1 Quy chế
2.1.2 16/QĐ/BGH-ĐHQTBH Quy chế quản lý lao động, tiền lương, BHXH của Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà Ban Giám hiệu 16/02/2022
2.1.3 103/QĐ-ĐHQTBH Quy chế thu, chi nội bộ của Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà Hội đồng Trường 31/8/2020
2.1.4 86/NQ-ĐHQTBH Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà Hội đồng Trường 30/07/2020
2.2 Quy định
2.2.1 94/QĐ/VP-ĐHQTBH Quy định đánh số văn bản Ban Giám hiệu 09/11/2021
2.2.2 49/QĐ/VP-ĐHQTBH Nội quy làm việc Ban Giám hiệu 16/03/2023
2.2.3 72/QĐ/BGH-ĐHQTBH Quy định chức năng, nhiệm vụ của Khoa và quyền hạn, trách nhiệm của các đơn vị liên quan Ban Giám hiệu 04/05/2023
2.2.4   Nội quy phòng cháy chữa cháy Ban Giám hiệu 19/05/2023
2.3 Quyết định
2.3.1 53/QĐ/BGH-ĐHQTBH Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng và các phòng ban chức năng thuộc Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà Ban Giám hiệu 23/03/2023
2.3.2 893/QĐ-ĐHQTBH Quyết định về việc chuyển đổi tên và mã số các ngành đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà theo Thông tư số 24/2017/TT-BGH Bộ Giáo dục và Đào tạo 13/03/2018 Tải xuống
2.3.3 1369/QĐ-TTg Quyết định về việc thành lập Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà Thủ tướng Chính phủ 10/10/2007
about-star