Báo cáo tổng kết và phương hướng hoạt động

SỐ KÝ HIỆU TRÍCH YẾU NGÀY BAN HÀNH ĐƯỜNG DẪN
12/BC/NĐT-ĐHQTBH Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của Nhà đầu tư và Ban đầu tư và xây dựng cơ bản 10/04/2023
  Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của các Phòng, ban 31/03/2023
11/BC/BGH-ĐHQTBH Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của BGH 07/04/2023
10/BC/BKS-ĐHQTBH Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 06/04/2023
02/BC/BGH-ĐHQTBH Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của Ban Giám hiệu 24/02/2022
03/BC/NĐT-ĐHQTBH Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của Nhà Đầu tư 25/02/2022
04/BC/BKS-ĐHQTBH Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2021 28/02/2022