Biên bản vi phạm quy chế thi

TRÍCH YẾU NGÀY BAN HÀNH ĐƯỜNG LINK
Biên bản xử lý vi phạm phòng thi 13/03/2023
Biên bản xử lý vi phạm phòng thi 13/08/20233