Bộ môn Ngoại ngữ

TT MÃ HỌC PHẦN TÊN HỌC PHẦN ĐƯỜNG LINK TÀI LIỆU
TÀI LIỆU 1 TÀI LIỆU 2 TÀI LIỆU 3
1 NNE1 Tiếng anh 1    
2 NNE2 Tiếng anh 2      
3 NNE3 Tiếng anh 3      
4 NNE4 Tiếng anh 4      
5 NNE5 Tiếng anh 5      
6 NNE6 Tiếng anh 6      
7 NNTQ Tiếng Trung Quốc      
8 NNHQ Tiếng Hàn Quốc      
9 NNNB Tiếng Nhật Bản      
10 NNĐ Tiếng Đức      
11 NNP Tiếng Pháp