Chức năng nhiệm vụ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 53/QĐ/BGH-ĐHQTBH ngày 23/03/2023 quy định chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng và các phòng ban chức năng của Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà)

1. Chức năng

     Văn phòng Trường có chức năng tham mưu, giúp việc Nhà đầu tư, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch ngắn hạn, dài hạn; làm đầu mối thực hiện công tác tổ chức, nhân sự, tổng hợp, thống kê, hành chính, văn thư, cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị làm việc, hậu cần, phục vụ.

 

2. Nhiệm vụ

- Chủ trì xây dựng, hướng dẫn và giám sát thực hiện các văn bản quản lý về công tác tổ chức, quản trị nguồn nhân lực, thi đua - khen thưởng, tổ chức triển khai thực hiện công tác quy hoạch, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên, chuyên viên của trường, thực hiện quy trình tuyển dụng cán bộ, giảng viên, chuyên viên.

- Tổ chức thực hiện các quy định về công tác quản lý hành chính, công tác văn thư, lưu trữ, công tác báo cáo hàng năm của trường.

- Thực hiện các công việc khác do Hiệu trưởng giao.