Chức năng, nhiệm vụ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 53/QĐ/BGH-ĐHQTBH ngày 23/03/2023 quy định chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng và các phòng ban chức năng của Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà)

1. Chức năng   

Phòng Khảo thì và đảm bảo chất lượng có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lý, triển khai và thực hiện các nhiệm vụ về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục.

 

2. Nhiệm vụ

- Chủ trì soạn thảo các văn bản, quy định về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thực hiện công tác khảo thí; xây dựng và đánh giá ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần các chương trình đào tạo.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác kiểm định chất lượng các ngành/chuyên ngành đào tạo và kiểm định chất lượng của trường theo quy định hiện hành.

- Phối hợp với Phòng Đào tạo và Phòng công tác sinh viên, các khoa đào tạo trong việc báo kết quả học tập, kết quả rèn luyện đối với sinh viên.

Phối hợp với Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên và Ban Thanh tra kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch giảng dạy và học tập của giảng viên và sinh viên trong trường.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.