Danh sách Đảng ủy trường

ThS. Phạm Văn Hiệp - Bí thư Chi bộ

PGS. TS Phạm Văn Hòa - Đảng viên ThS. Nguyễn Minh Cường - Đảng viên
ThS. Nguyễn Kim Quý - Đảng viên

ThS. Lê Hồng Phúc - Đảng viên

ThS. Phạm Thị Mỹ Linh - Đảng viên ThS. Nguyễn Thị Thanh Hằng - Đảng viên
ThS. Trần Thị Thanh Hoài - Đảng viên ThS. Nguyễn Thị Mai Hương - Đảng viên

ThS. Nguyễn Thị Huyền - Đảng viên

ThS. Nguyễn Thị Hằng - Đảng viên