Danh sách thành viên Hội đồng trường

PGS. TS Trần Thị Tâm Đan - Chủ tịch HĐT

Ngô Đình Loan - Phó Chủ tịch HĐT

PGS. TS Nguyễn Quốc Trung - Hiệu trưởng

Th.S Phạm Văn Hiệp - Phó Hiệu trưởng

Th.S Nguyễn Minh Huyên - Phó Hiệu trưởng

Th.S Phạm Thúy Hà - Phó phòng ĐT&CTSV

ThS. Nguyễn Thị Huyền - Phó phòng Khảo thí và ĐBCL

Th.S Đào Quốc Tiến - Trưởng Ban Thanh tra và Giám sát

Th.S Nguyễn Thị Hằng - Phó phòng Khoa học và Hợp tác Quốc Tế

Th.S Đặng Đình Việt - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên

Th.S Hoàng Thị Tuyến - Chánh Văn phòng

Th.S Lê Thanh Trường - Thành viên HĐT