Đào tạo cán bộ

SỐ KÝ HIỆU TRÍCH YẾU NGÀY BAN HÀNH ĐƯỜNG DẪN
106/QĐ/VP-ĐHQTBH Quyết định cử cán bộ đi đào tạo Tiến sĩ 20/09/2022
74/QĐ/VP-ĐHQTBH Quyết định cử Cán bộ đi học Thạc sĩ nâng cao trình độ 29/09/2021