Dự án sản xuất thử nghiệm

TT TÊN DỰ ÁN SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM CHỦ NHIỆM DỰ ÁN SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM ĐƠN VỊ CÔNG TÁC MÃ SỐ LINK ĐÍNH KÈM
3 Khảo sát và nghiên cứu bản đồ địa chất để bảo tồn những cây đặc sản vùng miền trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Th.S Phạm Văn Hiệp Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà    
2 Nghiên cứu chế tạo thử nghiệm máy điều hòa nhiệt độ không tỏa hơi nóng ra ngoài và máy đun nước nóng trực tiếp bằng công nghệ nén áp suất Th.S Phạm Văn Hiệp Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà    
1 Đào tạo, phát triển năng lực quản trị kinh doanh cho cán bộ quản trị hợp tác xã tỉnh Bắc Giang Th.S Phạm Văn Hiệp Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà