Giới thiệu chung

     Tiền thân là Phòng hành chính tổng hợp, sau đó theo Quyết định số 09/QĐ-ĐHQTBH ngày 18 tháng 12 năm 2019 đổi tên thành Văn Phòng trường. Chức năng: tham mưu, giúp việc cho Hội đồng Trường, Nhà đầu tư, Ban Giám hiệu xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch ngắn hạn, dài hạn; làm đầu mối thực hiện công tác tổ chức, nhân sự, tổng hợp, thống kê, hành chính, văn thư, lưu trữ, tài chính, kế toán, ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông, quản trị thương hiệu, cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị làm việc, hậu cần, phục vụ. Nhiệm vụ thực hiện công tác tổ chức, nhân sự, công tác hành chính, công tác tổng hợp, công tác quản trị cơ sở vật chất.

 

     Từ khi thành lập đến nay Văn phòng thường xuyên củng cố công tác tổ chức, sắp xếp công việc phù hợp cho các Cán bộ, Nhân viên trong phòng. Vì thế, với số lượng nhân viên ít hơn nhưng khối lượng công việc đảm bảo, thậm chí công việc hoàn thành ngày một tốt hơn trong khi số lượng Cán bộ, Giảng viên, Nhân viên và Sinh viên trong Nhà trường ngày một tăng.