Khối ngành Kỹ thuật

TT Mã học phần Tên học phần TÀI LIỆU THAM KHẢO
Tài liệu 1 Tài liệu 2 Tài liệu 3
1 NNECN Tiếng Anh chuyên ngành       
2 TRR Toán rời rạc      
3 CDGT Cấu trúc dữ liệu và giải thuật      
4 LTCB Ngôn ngữ lập trình cơ bản       
5 PTNV Phân tích nghiệp vụ       
6 DTTT Điện tử tương tự      
7 DTS Điện tử số       
8 XSTH Xử lý số tín hiệu và lọc số      
9 KTN Kỹ thuật nhiệt      
10 TKM Thiết kế mạch      
11 DLDK Kỹ thuật đo lường và điều khiển      
12 TTS Thông tin số      
13 ND Nguồn điện      
14 DAMN Đồ án môn học về nghiệp vụ chuyên ngành chung      
15 TQW Thiết kế và quản trị Web      
16 TMTT Thiết kế mạng và hệ thống truyền thông      
17 KSTT Kỹ thuật SEO và truyền thông      
18 TTTN Thực tập tốt nghiệp      
19 BVTN Đồ án và bảo vệ tốt nghiệp      
20 DBCL Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm      
21 LHDT Lập trình hướng đối tượng      
22 LTDN Lập trình Dot net      
23 LTBD Lập trình trên thiết bị di động      
24 TKHT Phân tích thiết kế hệ thống      
25 QSDL Quản trị cơ sở dữ liệu      
26 QDHT Quản lý dự án hệ thống thông tin      
27 TBD Thiết bị điện dân dụng và công nghiệp      
28 HTD Hệ thống điện dân dụng       
29 HTD2 Hệ thống điện công nghiệp      
30 DAMH2 Đồ án môn học về nghiệp vụ chuyên ngành      
31 LTDK Lý thuyết điều khiển      
32 DTCS Điện tử công suất      
33 DKCN Lập trình và điều khiển công nghiệp      
34 NLTT Công nghệ năng lượng tái tạo      
35 QHDA Quy hoạch và lập dự án      
36 HTNL Lắp đặt và vận hành hệ thống năng lượng tái tạo