Hội đồng Khoa học và Đào tạo

SỐ KÝ HIỆU TRÍCH YẾU NGÀY BAN HÀNH ĐƯỜNG DẪN
20/QĐ-ĐHQTBH Quyết định thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà 18/05/2020