Năm 2020

TÊN ĐỀ TÀI CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI ĐƠN VỊ CÔNG TÁC MÃ SỐ QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN ĐỀ TÀI
Năm 2020
Nghiên cứu sản xuất và chế tạo oto điện sử dụng công nghệ điện và nhiên liệu (xăng hoặc dầu) ThS. Phạm Văn Hiệp Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà     Xem chi tiết