Khoa Nghiệp vụ và kỹ năng

TT MÃ HỌC PHẦN TÊN HỌC PHẦN ĐƯỜNG LINK TÀI LIỆU NGÂN HÀNG CÂU HỎI
TÀI LIỆU 1 TÀI LIỆU 2 TÀI LIỆU 3
1 THVP Tin học văn phòng      
2 SHDL Số hóa và lưu trữ dữ liệu      
3 HCVP Nghiệp vụ hành chính văn phòng      
4 VTLT Nghiệp vụ văn thư lưu trữ    
5 CCBM Cơ cấu bộ máy quản lý nhà nước        
6 PLHC Pháp luật hành chính nhà nước      
7 DADT Dự án và Đầu tư      
8 NVKT Nghiệp vụ kế toán        
9 NVKD Nghiệp vụ kinh doanh         
10 NVXK Nghiệp vụ xuất nhập khẩu        
11 QTDN1 Quản trị doanh nghiệp      
12 QTCV Quản trị công việc        
13 NCKH Nghiên cứu khoa học        
14 DAKN Khởi nghiệp        
15 PPTD Phương pháp tư duy và phản biện      
16 VHDN Văn hóa doanh nghiệp      
17 DHNN Định hướng nghề nghiệp        
18 KNGT Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình
19 QTM Quản trị mạng và máy tính        
20 QTW Quản trị web        
21 TKDH Thiết kế đồ họa        
22 VKT Vẽ kỹ thuật      
23 VHKD Văn hóa kinh doanh