Sáng kiến cải tiến

TT TÊN SÁNG KIẾN CẢI TIẾN TÊN TÁC GIẢ PHÒNG/BAN NGÀY CÔNG NHẬN LINK ĐÍNH KÈM
3 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong việc tăng cường chất lượng thực hành cho sinh viên Th.S Phạm Văn Hiệp Ban Giám hiệu 24/11/2022  
2 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh Th.S Phạm Văn Hiệp Ban Giám hiệu 24/11/2022  
1 Nâng cao chất lượng hiệu quả phát hành văn bản của văn phòng Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà bằng quy trình thanh tra một nội dung công việc cụ thể trước khi trình ký và phát hành Nguyễn Thị Hằng Ban Thanh tra và Giám sát 12/01/2022