Sinh viên ưu tú

 

Sinh viên được đánh giá ưu tú khi đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

1. Điểm chung bình chung tích lũy theo năm đạt loại khá trở lên

2. Sinh viên đang là cán bộ lớp

3. Sinh viên tham gia tích cực các hoạt động của lớp và Nhà trường

Khi Sinh viên được đánh giá là ưu tú sẽ được xét trao học bổng và xét kết nạp đảng viên