Thông báo

SỐ THÔNG BÁO NỘI DUNG NGÀY BAN HÀNH LINK ĐÍNH KÈM
52/TB/KHHTQT-ĐHQTBH Thông báo tổ chức Hội thảo nghiên cứu khoa học quý 3 Trường ĐHQT Bắc Hà 06/11/2023
44/TB/KHHTQT-ĐHQTBH Thông báo đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học quý 3, Tổ chức hội thảo khoa học cấp Trường 11/09/2023
35/TB/KHHTQT-ĐHQTBH Thông báo tổ chức hội thảo khoa học - Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà 10/08/2023
29/TB/KHHTQT-ĐHQTBH Thông báo tổ chức hội thảo khoa học - Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà 03/07/2023
02/TB/KH&HTQT-ĐHQTBH Thông báo đăng ký đề tài nghiên cứu đề tài cấp Trường quý 2 năm 2023 06/02/2023