Văn bản chỉ đạo, điều hành

 

SỐ KÝ HIỆU TRÍCH YẾU NGÀY BAN HÀNH ĐƯỜNG DẪN
01/NQ/NĐT-ĐHQTBH Nghị quyết Hội nghị Nhà đầu tư năm 2022 26/04/2023
20/BB/NĐT-ĐHQTBH Biên bản họp Hội nghị Nhà đầu tư năm 2022 26/04/2023
122/QĐ/TCKT-ĐHQTBH Quyết định phê duyệt khái toán và xây dựng nhà cấp 4 18/10/2022
74/CV/ĐTXD-ĐHQTBH Công văn hiệu chỉnh nội dung quy mô đào tạo trong Quyết định 60/QĐ-SXD 09/08/2022
02/NQ/NĐT-ĐHQTBH Nghị quyết Hội nghị Nhà đầu tư năm 2021 26/07/2022
28/BB/NĐT-ĐHQTBH Biên bản họp Hội nghị Nhà đầu tư năm 2021 26/07/2022
12/CV/VP-ĐHQTBH Công văn đề xuất gia hạn và điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư 21/03/2022
01/2022/TTK/ĐHBH-NOXHHB Thỏa thuận khung hợp tác đầu tư lô đất dự kiến 4,3ha tại Thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 04/03/2022
01/2022/BH-319.5 Hợp đồng ủy quyền với Công ty cổ phần 319.5 về việc thực hiện các công việc của Ban Đầu tư và Xây dựng cơ bản 04/03/2022
73/CV/TCKT-ĐHQTBH Thông báo thực hiện triển khai xây dựng Trường không qua đấu thầu 18/11/2021
38/TB/NĐT-ĐHQTBH Thông báo đổi sổ Cổ đông (lần 2)  18/11/2021
84/QĐ/BGH-ĐHQTBH Quyết định cử đại diện theo pháp luật của Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà để thực hiện vay vốn đầu tư 26/10/2021
23/TB/NĐT-ĐHQTBH Thông báo huy động vốn đầu tư 01/08/2021

18/TB/NĐT-ĐHQTBH Thông báo đổi sổ cổ đông 16/07/2021
49/CV/TCKT-ĐHQTBH Công văn thu hồi tiền ứng vốn cho Ban quản lý các dự án xây dựng Tiên Du lần 2 12/07/2021
48/QĐ/BĐT-ĐHQTBH Quyết định phê duyệt tên các gói thầu "Xây dựng công trình Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà giai đoạn 1 (2021-2025) 02/07/2021
01/NQ/NĐT-ĐHQTBH Nghị quyết phê duyệt huy động vốn theo danh mục các hạng mục đầu tư xây dựng công trình Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà 25/06/2021
06/BB/NĐT-ĐHQTBH Biên bản họp Đại hội bất thường Nhà Đầu tư thông qua nội dung tăng vốn điều lệ 25/06/2021
14/TB/NĐT-ĐHQTBH Thông báo họp nhà đầu tư 03/06/2021
28/CV/KT-ĐHQTBH Công văn thu hồi tiền ứng vốn cho Ban quản lý các dự án xây dựng Tiên Du 20/05/2021
14/CV/BGH-ĐHQTBH Công văn tăng vốn điều lệ xây dựng Trường 02/04/2021
02/BB/NĐT-HĐT-BGH/IUBH Biên bản cuộc họp tăng vốn điều lệ, huy động vốn và thành lập ban đầu tư và xây dựng cơ bản 04/04/2021
01/BB/NĐT-HĐT-BGH/IUBH Biên bản cuộc họp tăng vốn điều lệ, huy động vốn và thành lập ban đầu tư và xây dựng cơ bản 22/03/2021
  Khái toán các hạng mục đầu tư giai đoạn 2021-2030 09/03/2021
09/QĐ/BGH-ĐHQTBH Quyết định sửa đổi bổ sung Quyết định số 0107/QĐ-ĐHTQBH ngày 12 tháng 12 năm 2019 về việc phê duyệt Danh mục các hạng mục đầu tư xây dựng công trình Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà và phân kỳ đầu tư giai đoạn 2021-2030 09/03/2021