Văn bản chỉ đạo, điều hành

SỐ KÝ HIỆU TRÍCH YẾU NGÀY BAN HÀNH ĐƯỜNG DẪN
08/TB/CB-ĐHQTBH Thông báo đánh giá sinh viên 15/06/2023
07-CV/ĐU Công văn đề nghị cấp kinh phí hoạt động năm 2023 10/05/2023
16/BC-CB Báo cáo kết quả đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2022 15/12/2022
18/CV/VPCU-ĐHQTBH Công văn xin in thẻ Đảng viên 30/12/2022
11/CV/CU-ĐHQTBH Công văn đăng ký tham dự lớp học Bồi dưỡng Lý luận chính trị cho đối tượng Đảng 02/11/2022
  Quy trình kết nạp Đảng viên mới 06/07/2022
  Mẫu Chương trình lễ kết nạp Đảng viên mới 26/08/2022
71/QĐ/CUĐHQTBH Quyết định ban hành quy trình kết nạp Đảng viên 06/07/2022
  Thống kê số lượng sinh viên tiêm Vacxin covid-19 25/10/2021
04/BC/VPDU-ĐHQTBH Báo cáo kết quả sinh hoạt chi ủy Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà 6 tháng đầu năm 2021 29/06/2021
03/CV-CU/ĐHQTBH Công văn đăng ký tham dự lớp học Bồi dưỡng Lý luận chính trị cho đối tượng Đảng 03/06/2021
  Báo cáo tình hình sử dụng và bảo quản thẻ Đảng viên tính đến 01/4/2021 01/04/2021
01/QĐ/CU-ĐHQTBH Quy chế Tài chính công tác Đảng của Chi ủy Trường ĐHQTBH 02/01/2021